"ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล"

Summer & Back to school Campaign

"กล้องดิจิตอล Sony S 730 คนละ 1 รางวัล"
ผู้โชคดีที่ได้รับ กล้อง Sony S730

ผู้โชคดีคือ
1.คุณตะวัน จันตะมะ หมายเลขโทรศัพท์ 080-649XXXX
2.คุณนุกร โพธิ์ขาว หมายเลขโทรศัพท์ 087-667XXXX

กติกาในการรับของรางวัล

"คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง ของบริการ ธีมบุฟเฟ่ต์ " ผู้โชคดีที่ได้รับ Comuter Notebook

ผู้โชคดีคือคุณไสว ตองอ่อน หมายเลขโทรศัพท์ 081-175XXXX

กติกาในการรับของรางวัล

"คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง ของบริการ จาวาบุฟเฟ่ต์ "
ผู้โชคดีที่ได้รับ Comuter Notebook

ผู้โชคดีคือคุณ ชลธิชา พักสอน หมายเลขโทรศัพท์ 087-138XXXX


**กติกาในการรับของรางวัล**
1. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
2. สำเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 1 ฉบับ
3. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
"เหรียญองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นบารมีร่มไทร"

1. คุณหนุ่ม พิมรัมย์ หมายเลยโทรศัพท์ 084-876XXXX

2. คุณนพวรรณ พงษ์วิสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-027XXXX

3. คุณจานทรา เจริญชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 081-971XXXX

4. คุณไพรสิทธิ์ บุญเกื้อ หมายเลขโทรศัพท์ 084-840XXXX

5. คุณอำนาจ เภตรา หมายเลขโทรศัพท์ 089-950XXXX

กติกาในการรับของรางวัล

1. ทางบริษัทจะทำการส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์

2. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องส่งจดหมายตอบกลับในการได้รับของรางวัลมายังบริษัทด้วย

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวับโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า